Top 11++ Khóa học lập trình online tốt nhất | Đăng ký học nhanh

Ngày nay với xu thế toàn cầu hóa kết nối vạn vật bằng công nghệ thông tin đang trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết, cuộc cách mạng 4.0 đã đưa con người nên một tầm cao mới. Các bạn trẻ hiện tai đã nắm bắt rất tốt xu hương toàn cầu hóa, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực IT. Tuy nhiên nhiều bạn vẫn chưa biết bắt đầu tư như thế nào và học ở đâu. Megaedu tổng hợp cho các bạn khóa học lập trình online tốt nhất hiện nay, sẽ là một gợi ý tốt cho các bạn xác định phương hướng cho mình sau này.

Khóa học online : Lập trình ngôn ngữ Java chỉ trong 4 tuần

Thời lượng: 18 giờ 54 phút

Giáo trình: 90 bài giảng

Học viên tham gia : 997 học viên

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Trong khóa học lập trình java này bạn sẽ nhận được điều gì ?

 • Biết được nhiều kiến thức chuyên sâu về lập trình Java
 • Giúp bạn phát triển thêm trong lập trình Android 
 • Biết cách ứng dụng để xử lý khối dữ liệu và tính toán trong Java
 • Có thể tự mình viết phần mềm quản lý khách hàng bằng Java
 • Củng cố và rèn luyên thêm các kỹ năng nâng cao trình độ

Nội dung chi tiết bài giảng với 11 phần

Phần 1: Giới thiệu tổng quát về ngôn ngữ lập trình Java (coông cụ, cài đặt JDK, cài đặt biến, chạy chương trình, cài đặt Eclipse…)

Phần 2: Giới thiệu nền tảng ngôn ngữ lập trình Java ( xuất dữ liệu, ghi chú lệnh, kiểu dữ liệu, biến, phép toán, nhập dữ liệu, cấu trúc, vòng lặp, bài tập rèn luyện…)

Phần 3: Hướng dẫn xử lý lỗi trong Java (biệt lệ, try … catch, từ khóa finally, throw, gỡ lỗi…)

Phần 4: Giới thiệu các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android (thư viện số, ngày tháng, toán học, số ngẫu nhiên, chuỗi…)

Phần 5: Hướng dẫn cách xử lý chuỗi trong Java (hàm chuỗi, lọc chuỗi, đổi chuỗi, so sánh chuỗi, tách chuỗi, bài tập rèn luyện…)

Phần 6: Hướng dẫn cách xử lý mảng trong Java (mảng, truy suất mảng, sắp xếp mảng, hạn chế, bài tập rèn luyện…)

Phần 7: Hướng dẫn xử lý Collection trong Java (sử dụng collection, ArrayList, HashMap, bài tập rèn luyện…)

Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong lập trình Java (OOP, khai báo lớp, phương thức, tham chiếu, Class , Method , đa hình, bài tập rèn luyện…)

Phần 9: Hướng dẫn xử lý tập tin trong Java (xử lý tệp tin với TextFile, Serialize File, bài tập rèn luyện…)

Phần 10: Hướng dẫn xử lý đa tiến trình trong Java (đa tiến trình từ Thread, đa tiến trình từ Runnable, bài tập…)

Phần 11: Project tổng hợp Lập trình ngôn ngữ Java trong 4 tuần

Khóa học online : Toàn tập ngôn ngữ lập trình C# mới nhất

Thời lượng: 19 giờ 46 phút

Giáo trình: 44 bài giảng

Học viên đang tham gia : 2183 học viên

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Trong khóa học lập trình C# này bạn sẽ học được những gì ?

 • Nắm bắt được các kiến thức từ cơ bản tới nâng cao của ngôn ngữ lập trình C#, bạn có thể hoàn taonj tạo được một ứng dụng sau khi học xong
 • Bạn hoàn toàn nắm được những nội dung quan trong như : hàm, cấu trúc, xử lý chuỗi dữ liệu, xây dựng project … trong ngôn ngữ lập trình C#
 • Có được tư duy phát triển dự án ngôn ngữ lập trình C#
 • Biết cách xây dựng phầ mềm tương tác bằng cơ sở dữ liệu C#
 • Phát triển được kiến trúc đa tầng, win form với C#
 • Giúp bạn có được nền tảng cơ sở đẻ lập trình di động với Xamarin
Nên xem  Top ++ Khóa học bán hàng online Amazon tốt nhất | Đăng ký học nhanh

Nội dung chi tiết bài giảng với 8 phần chính

Phần 1: Giới thiệu tổng quát, cách cài đặt và công cụ trong ngôn ngữ lập trình C# (

Phần 2: Tổng quan ngôn ngữ lập trình C# (các phép toán, ghi chú, cấu trúc điều kiện, lặp, hàm, thư viện…)

Phần 3: Hướng dẫn cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#

Phần 4: Hướng dẫn lập trình Chuỗi, mảng và collection trong C# (chuỗi, mảng, list, Dictionary, dự án thực tế…)

Phần 5: Hướng dẫn lập lập trình hướng đối tượng trong C# (lớp và đối tượng)

Phần 6: Hướng dẫn lập lập trình Windows Form cơ bản trong C# (Windows Form, Toolbox & Properties, MessageBox, ListBox, ComboBox, dự án thực tế…)

Phần 7: Hướng dẫn lập làm các bài tập rèn luyện tổng hợp – Có đáp án

Phần 8: Các bài tập tự rèn luyện tổng hợp – tự giải

back to menu ↑

Khóa học online : Thành thạo ngôn ngữ C++ chỉ trong 108 bài học

Thời lượng: 18 giờ 57 phút

Giáo trình: 109 bài giảng

Học viên tham gia : 491 học viên

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Trong khóa học lập trình C++ này bạn sẽ nhận được điều gì ?

 • Nắm chắc được các kiến thức từ cơ bản tới nâng cao của ngôn ngữ lập trình C++
 • Giúp bạn có được một nền tảng vững chắc để học lên cao hơn với các khóa lập trình java, lập trình android, lập trình C#
 • Giúp bạn tiếp thu được nhiều ngôn ngữ lập trình mới
 • Giúp bạn có thể tham gia được nhiều các dự án liên quan tới ngôn ngữ lập trình C++
 • Giúp bạn bổ sung nhiều các hàm và sử dụng được thành thạo hơn
 • Bạn sẽ có được nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn trong các công ty lập trình lớn

Nội dung bài giảng với 11 phần chính

Phần 1: Tổng quát về lập trình C++ và các công cụ sử dụng trong lập trình

Phần 2: Giới thiệu các khái niệm cơ bản trong lập trình ngôn ngữ C++ ( kiểu dữ liệu, hằng số, toán tử, biểu thức, bài tập rèn luyên…)

Phần 3: Giới thiệu các câu lệnh rẽ nhánh trong lập trình ngôn ngữ C++ (các lệnh hay sử dụng : if … else, switch, bài tập rèn luyện…)

Phần 4: Các vòng lặp trong lập trình ngôn ngữ C++ (vòng lặp, do… while, for, break, continue, bài tập rèn luyện…)

Phần 5: Mảng trong lập trình ngôn ngữ C++ (khai báo, sắp xếp, truy suất, tìm kiếm, bài tập rèn luyện…)

Phần 6: Hàm trong lập trình ngôn ngữ C++ (cách sử dụng, tham số, nguyên tắc, tham biến, bài tập rèn luyện…)

Phần 7: Con trỏ trong lập trình ngôn ngữ C++ ( toán tử, mảng, tương quan, bài tập rèn luyện…)

Phần 8: Xử lý chuỗi trong lập trình ngôn ngữ C++ (cấu trúc, nhập xuất chuỗi, hàm strcat, strcpy, bài tập rèn luyện…)

Phần 9: Kiểu dữ liệu có cấu trúc trong lập trình ngôn ngữ C++ (cấu trúc, lệnh gán, mảng, con trỏ, bài tập rèn luyện…)

Phần 10: Xử lý tập tin trong lập trình ngôn ngữ C++ (khái niệm, ghi tập tin, đọc tập tin, cấu trúc, bài tập…)

Phần 11: Tổng kết lại khóa học

back to menu ↑

Khóa học online : Học lập trình Android toàn tập

Thời lượng: 30 giờ 56 phút

Giáo trình: 82 bài giảng

Học viên tham gia : 733 học viên

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Bạn sẽ nhận được những gì sau khi học xong khóa học lập trình android này ?

 • Nắm bắt được những kiến thức từ cơ bản tới nâng cao về lập trình android
 • Thành thạo sử dụng các công cụ Android Studio để có thể chạy được các dự án android nhanh chóng
 • Có được các tài nguyên Assets, thiết kế đăng nhập hệ thống, google map, đa tuyến…
 • Bạn hoàn toàn có thể tự mình xây dựng một ứng dụng hay một game riêng
 • Bạn có thể đăng ký và update ứng dụng lên Google Play
 • Giúp bạn kiếm được tiền từ các ứng dụng

Nội dung bài giảng với 12 phần chính 

Nên xem  Top 5++ Khóa học Photoshop online tốt nhất | Đăng ký học nhanh

Phần 1: Giới thiệu tổng quát về về lập trình Android và hướng dẫn cài đặt công cụ (phần cứng máy tính, JDK, Android Studio)

Phần 2: Giới thiệu và làm quen với Android Studio (Menu và Toolbar, tạo project, công cụ Android Studio, cấu trúc…)

Phần 3: Hướng dẫn cài đặt thiết bị và chạy ứng dụng Android (máy ảo Genymotion, cài đặt driver, cấu hình Develop Option, chạy project…)

Phần 4: LinearLayout và View thường dùng trong lập trình Android (LinearLayout, hàm findViewBy, onClick XML, CheckBox, RadioButton, ListView, Toast, Spinner…)

Phần 5: Activity trong lập trình Android (Activity, Intent, truyền và nhận dữ liệu, bài tập rèn luyện…)

Phần 6: Menu và trình điều khiển tìm kiếm lập trình Android (OptionMenu, ContextMenu, menu điều khiển, bài tập…)

Phần 7: Assets và lưu trạng thái ứng dụng lập trình Android (tài nguyên Assets, Shared Preference, bài tập…)

Phần 8: SQLite trong Android (Sqlite, SqliteManage, truy vấn, thêm, cập nhật, xóa, bài tập…)

Phần 9: Lập trình đa tuyến trong Android

Phần 10: Google Map lập trình Android

Phần 11: Xây dựng tương tác dịch vụ Webservice SOAP trong Android (Microsoft SQL Server, Visual Studio, Windows Feature, Web Service, SOAP, Webservice…)

Phần 12: Google Play

back to menu ↑

Khóa học online : Học lập trình iOS với SwiftUI

Thời lượng: 07 giờ 51 phút

Giáo trình: 65 bài giảng

Học viên tham gia : 79 học viên

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Trong khóa học lập trình ios này bạn sẽ học được những gì ?

 • Biết được nhiều kiến thức và các kỹ năng từ cơ bản tới chuyên say trong lập trình IOS
 • Tự tin thiết kế các ứng dụng iOS với SwiftUI nhanh nhất và có thể kiếm tiền trên các ứng dụng
 • Có thể ứng tuyển trên vị trí lập trình viên trong các công ty trong và ngoài nước
 • Cập nhật các xu thế mới nhất trong làng công nghệ lập trình từ Apple
 • Là nền tảng để nâng cao trình độ tạo ra được các ứng dụng hữu ích

Nội dung khóa học lập trình ios swift với gồm 11 phần

Phần 1: Giới thiệu tổng quát về SwiftUI

Phần 2: Giới thiệu những kiến thức nền tảng về SwiftUI

Phần 3: SwiftUI và UIKit

Phần 4: Hướng dẫn viết ứng dụng Calculator

Phần 5: Hướng dẫn viết ứng dụng hiển thị Món Ăn

Phần 6: Tính năng Animation

Phần 7: Tính năng Transforming views

Phần 8: Tính năng Drawing

Phần 9: Các kiến thức nâng cao

Phần 10: Làm việc với Firebase

Phần 11: Kiểm tra lại khóa học

back to menu ↑

Khóa học lập trình : Học lập trình Website tốc độ cao, thời gian thực với NodeJS

Thời lượng: 06 giờ 10 phút

Giáo trình: 52 bài giảng

Học viên tham gia : 332 học viên

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Những lợi ích mà bạn có được sau khi học xong khóa học lập trình nodejs này là gì?

 • Biết cách cài đặt NodeJS với mọi môi trường
 • Sử dụng thành thạo NPM và thư viện quản lý trong  NodeJS
 • Làm việc tốt với NodeJS và logic phía Server
 • Tự tin viết trên Web Serve và các ứng dụng web với NodeJS
 • Tự mình xây dựng blog/website cá nhất, ứng dụng chat trên website
 • Biết cách khai thác các tài nguyên trên NODEJS

Nội dung chi tiết khóa học lập trình thiết kế web với 9 phần chính

– Phần 1: Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt tạo lập môi trường

 – Phần 2: Hướng dẫn làm việc với NodeJS

– Phần 3: Hướng dẫn làm việc với ExpressJS Framework

–  Phần 4: Hướng dẫn cài đặt và kết nối cơ sở dữ liệu MySQL

– Phần 5: Hướng dẫn cách xây dựng module Đăng Ký và Đăng nhập

–  Phần 6: Hướng dẫn xây dựng trang quản trị CMS cho BLOG

–  Phần 7: Hướng dẫn xây dựng BLOG cá nhân

– Phần 8: Hướng dẫn tạo lập ứng dụng CHAT thời gian thực với NodeJS và Socket.IO

–  Phần 9: Triển khai ứng dụng NodeJS trên Server

back to menu ↑

Khóa học online : Học ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng cho website động

Thời lượng: 10 giờ 22 phút

Giáo trình: 60 bài giảng

Học viên tham gia : 109 học viên

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Sau khi học xong khóa học lập trình asp.net mvc này bạn sẽ nhận được điều gì ? 

 • Nắm được các kiến thức từ cơ bản tới nâng cao của nền tảng ASP.NET WebForm.
 • Tự tin xây dựng một hệ thống hay các website từ cơ bản tới nâng cao
 • Tự tin ứng tuyển vị trị lập trình trong các công ty trong và ngoài nước
 • Là nền tảng giúp bạn tạo lập và phát triển các cơ hội trong tương lai
Nên xem  Top 5++ Khóa học online bán hàng trên facebook tốt nhất | Đăng ký học nhanh

Nội dung bài giảng với 11 phần chính

Phần 1: Tổng quát cơ bản về cơ sở dữ liệu 

Phần 2: Thực hành kiến trúc ADO.NET và cách làm việc với SQL Server

Phần 3: Hướng dẫn môi trường làm việc của ASP.NET

Phần 4: Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Web sử dụng HTML, Server Control

Phần 5: Thực hành các đối tượng tiện ích trong lập trình website với ASP.NET

Phần 6: Thực hành UserControl và ứng dụng để xây dựng trình điều khiển riêng

Phần 7: ASP.NET và cơ sở dữ liệu

Phần 8: Hướng dẫn mô tả cho bài toán doanh nghiệp

Phần 9: Backend – Hướng dẫn xây dựng ứng dụng web trong phân hệ quản trị dữ liệu

Phần 10: Backend – Hướng dẫn xây dựng ứng dụng web trong phân hệ hiển thị

Phần 11: Hoàn chỉnh sản phẩm web ASP.NET

back to menu ↑

Khóa học online : Học cách xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework

Thời lượng: 04 giờ 17 phút

Giáo trình: 52 bài giảng

Học viên tham gia : 133 học viên

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Sau khi học xong khóa học lập trình lavarel php này bạn sẽ có được những kiến thức gì ?

 • Dễ dàng xây dựng web theo chuẩn kiến trúc MVC dễ dàng tùy biến và bảo trì
 • Biết cách điều hướng website qua route của Lavarel
 • Biết cách tuowg tác cơ sở dữ liệu qua ORM trên Lavarel
 • Học được cách tương tác với duex liệu qua các câu lệnh SQL
 • Thực hiện tạo lập website với toàn bộ các thao tác tùy chỉnh : thêm, sửa, xóa, truy vấn
 • Cài đặt và kế nối kiến trúc cơ sở dữ liệu qua các file PHP
back to menu ↑

Khóa học online : Hướng dẫn phát triển các sản phẩm IoT từ phòng Lab đến thương mại hóa

Thời lượng: 08 giờ 09 phút

Giáo trình: 75 bài giảng

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Khóa học lập trình iot cung cấp cho bạn những kiến thức gì ?

 • Nắm được các kiến thức về IoT tốt nhất
 • Biết cách mô phỏng lại các hệ thống hoạt động trong IoT
 • Tự tin mua, lắp đặt, lập trình ứng dụng cho các sản phẩm IoT để sử dụng vào thực tế : smarthome, lưới điện, hệ thống camera, ý tế, nông nghiệp..
 • Giúp bạn có được nhiều ý tưởng và các sáng chế các ứng dụng thiết thực vào cuộc sống
back to menu ↑

Khóa học online : Khóa học lập trình Scratch 3.0 nâng cao

Thời lượng: 03 giờ 44 phút

Giáo trình: 42 bài giảng

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

back to menu ↑

Khóa học online : Học Quản trị mạng Cisco CCNA 

Thời lượng: 05 giờ 48 phút

Giáo trình: 23 bài giảng

Học viên tham gia : 333 học viên

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Bạn sẽ học được gì trong khóa học này ?

 • Nắm bắt được các quy trình nguyên lý cách thức hoạt động của một hệ thống mạng
 • Biết được các kiến thức và mô hình OSI-TCP/IP cơ bản
 • Biết các kỹ năng định tuyến chuyển mạch và cách khách phục lỗi hệ thống
 • Biết cách tự thiết kế và vận hành các hoạt động trong hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Có thể tự mình startup các dịch vụ mạng 
back to menu ↑

Khóa học online : Học lập trình WordPress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap

Thời lượng: 12 giờ 02 phút

Giáo trình: 41 bài giảng

 Học viên tham gia : 309 học viên

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học lập trình theme wordpress này ?

 • Tự tin làm chủ WordPress theme để phát triển thêm các theme mới
 • Sử dụng được tốt các tài nguyên trên Theme Options, WP API, Ecommerce theme, Plugin
 • Trở thành một Developer chuyên nghiệp
 • Tự tạo và làm chủ cho mình một WordPress website cùng custom theme
 • Biết cách vận dụng tích hợp Bootstrap , Portfolio vào theme
 • Tự tạo cho mình một custom theme riêng biệt
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MegaEdu - Hệ thống đánh giá khóa học tốt nhất
Logo
Enable registration in settings - general